Навигација

Упис кандидата на мастер академске студије

Студијски програм Електротехника и рачунарство

Студијски програм Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

Процедура уписа страних студената

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако се призна стечена страна високошколска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе или потврду да је поступак започет.

Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току. 

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе:

  • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
  • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено.