Навигација

Упис на основне академске студије

Ако вас интересује електротехника и рачунарство, имате јаких склоности ка математици и физици и ако сте били успешни у средњој школи онда је ЕТФ факултет за вас.

Електротехнички факултет има два акредитована студијска програма на основним академским студијама:

Електротехника и рачунарство са 540 акредитованих места и

Софтверско инжењерство са 180 акредитованих места.

На студијском програму Електротехника и рачунарство избор једног од шест модула, одсека,  врши се после прве године студија. Модули су: Електроника и дигитални системиЕнергетикаРачунарска техника и информатикаСигнали и системиТелекомуникације и информационе технологије и Физичка електроника

На студијском програму Софтверско инжењерство нема модула нити смерова; програм је јединствен

Ко све може да се упише на ЕТФ?

За упис у прву годину основних академских студија могу да конкуришу сви који имају завршену четворогодишњу средњу школу. Сви образовни профили су проходни за упис на Електротехнички факултет. Услове под којима се могу уписати држављани Републике Србије, припадници српске мањине из суседних земаља и страни држављани прописује Министарство просвете Републике Србије.

Када се врши пријављивање?

Пријављивање се врши по објављивању Конкурса за упис на факултете који објављује Универзитет у Београду. Уобичајено је да се документа предају крајем јуна, а пријемни испит се обавља у последњој недељи јуна или првој недељи јула месеца. Уколико има непопуњених места допунски упис се организује почетком септембра.

Колико студената се прима на прву годину основних студија?

Последњих неколико година Електротехнички факулет је уписивао 400 студената који се финансирају из буџета и 140 самофинансирајућих студената на студијски програм Електротехника и рачунарство, као и 30 студената који се финансирају из буџета и 150 самофинансирајућих студената на студијски програм Софтверско инжењерство. За сваки конкурс Министарство просвете Републике Србије даје сагласност на број буџетских и самофинансирајућих места који се објављује у конкурсу.

Која је процедура уписа?

Поступак подношења докумената, одржавања пријемног испита и самог уписа детаљно су описани на сајту факултета као и у Информатору. Предаја докумената траје три дана. Сви кандидати полажу пријемни испит из математике или физике или из оба предмета, изузев уколико посебном одлуком нису ослобођени полагања истих (посебан успех на републичким и савезним такмичењима у трећем или четвртом разреду средње школе из дате области). Првог дана се одржава испит из математике, а другог дана испит из физике. По објављивању резултата испита, формирају се ранг-листе по којима се врши упис заинтересованих кандидата.

Које су опције приликом уписа?

Приликом пријављивања кандидати се опредељују на који студијски програм желе да се упишу. Кандидати који конкуришу на ЕТФ-у конкуришу истовремено за оба студијска програма,под условом да полажу одговарајући пријемни испит. Опредељују се за један студијски програм, као прву жељу, и ако на њему добију буџетско место неће се наћи на листи другог студијског програма.

Пријемни испити?

Пријемни испит за упис на ЕТФ је прва препрека која се поставља пред будуће студенте.

Приликом пријаве на Конкурс кандидати бирају из којих предмета ће полагати пријемни: или из математике или из физика или из оба.

Приликом пријаве на Конкурс кандидати се опредељују за један студијски програм, као прву жељу, и ако на њему добију буџетско место неће се наћи на листи другог студијског програма.

Кандидати који полажу пријемни испит из математике, или су конкурисали са наградом из математике, могу се наћи на листама оба студијска програма.Кандидати који полажу пријемни испит само из Физике, или су конкурисали само са наградом из физике,налазе се само на листи студијског програм Електротехника и рачунарство.

Кандидати који су конкурисали са наградом из информатике, награда се вреднује само на листи студијског програм Софтверско инжењерство.

За упис на студијски програм Електротехника и рачунарство:

  1. Вреднује се пријемни испит из оба предмета (математика и/или физика). У случају да је кандидат полагао оба пријемна испита узима се у обзир бољи резултат у рачунању укупног броја бодова. Испит из оба предмета се подједнако бодује.
  2. Признаје се положен пријемни испит из математике или физике са пуним бројем освојених бодова уколико је кандидат освојио једну од прве три награде на републичком, савезном или међународном такмичењу из ових области, као ученик трећег или четвртог разреда. Признају се само републичка такмичења у организацији Министарства просвете Републике Србије.

За упис на студијски програм Софтверско инжењерство:

  1. Вреднује се пријемни испит из математике.
  2. Признаје се положен пријемни испит са пуним бројем освојених бодова уколико је кандидат освојио једну од прве три награде на републичком или међународном такмичењу из области  математике или информатике, као ученик трећег или четвртог разреда. Признају се само републичка такмичења у организацији Министарства просвете Републике Србије.

Процедура уписа страних студената

Страни држављанин може да се упише на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, ако му се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом и општим актом Универзитета. 

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, поред осталих докумената подноси и решење о признавању стране школске исправе о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започет поступак, уколико је средња школа завршена у иностранству. 

Приликом уписа, кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе: 

  • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује 
  • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи. 

Страни држављанин плаћа школарину у току целог школовања, осим ако међународним споразумом није другачије одређено. 

Уколико је кандидат - страни држављанин започео студије у иностранству, поступак признавања исправе о пређеном делу студијског програма ради укључивања у већ започети ниво високог образовања покреће се подношењем захтева за признавање на Универзитету у Београду.