Навигација

Мастер академске студије

 студијски програм Електротехника и  рачунарство

1. Основне поставке

  1. Мастер академске студије на Електротехничком факултету Универзитета у Београду трају два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер инжењер  је 300 ЕСПБ, па се на ове студије могу уписати само кандидати који су на основним академским студијама стекли 240 ЕСПБ и то на Електротехничком или неком другом сродном факултету.
  2. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету у Београду, на студијском програму Електротехника и рачунарство стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
  3. У оквиру мастер академских студија полажу се предмети који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, предмети носе по 6 ЕСПБ и имају по 5 часова недељно. Преосталих 30 ЕСПБ односи се на стручну праксу (3 ЕСПБ), студијски истраживачки рад  (14 ЕСПБ) и мастер рад (13 ЕСПБ)
  4. Административна процедура везана за избор предмета, пријављивање, израду и одбрану мастер рада дефинисана је Правилником о мастер академским студијама
  5. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три, уколико правилима модула није другачије одређено.
  6. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе општеобразовних предмета, који носе по 3 ЕСПБ.
  7. Понуда изборних предмета по модулима се може ажурирати сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
  8. Програми су направљени за студенте који су завршили основне студије на одговарајућим студијским програмима и модулима Електротехничког факултета. За све остале кандидате могу се дефинисати додатни диференцијални испити у зависности од програма њихових основних студија.
  9. Предмети положени током основних студија , који су ушли у додатак дипломи основних студија, не могу се поново изабрати на мастер академским студијама.

2. Стручна пракса

Стручна пракса у трајању мин. 90 сати  носи 3 ЕСПБ и саставни је обавезни део плана мастер студија.

Студент преко сервиса подноси захтев за стручну праксу. Оверену потврду и дневник да је пракса обављена студент подноси руководиоцу стручнe праксe уписаног модула. Оцену о обављеној стручној пракси руководилац  праксе подноси Студентском одсеку у циљу евидентирања одрађене студијске обавезе. 

ПОТПИСНИЦИ СТРУЧНЕ ПРАКСЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Формулари и упутства за попуњавање:

3. Студијски истраживачки рад

Студијски истраживачки рад носи 14 ЕСПБ и представља припрему студента за израду мастер рада.

Извештај о урађеном студијском истраживачком раду подноси ментор и предаје се у облику извештаја, по правилу у оквиру извештаја о прегледу и оцени мастер рада.

 Детаљније  информације погледајте у Правилнику о мастер академским студијама (чл. 29)

Пример за писање Извештаја о студијском истраживачком раду ( када се пише одвојено од Извештаја о прегледу и оцени урађеног мастер рада)

4. Мастер рад

Завршни – мастер рад је резултат самосталног рада студента којим се систематизују и примењују научна и стручна знања у циљу решавања конкретних проблема из области Eлектротехничко и рачунарско инжењерство.

Мастер радом студент доказује способност решавања проблема, оригиналност у приступу, способност да изведе одговарајуће закључке, као и способност да стручној јавности изложи одређену материју.

Детаљније о мастер раду погледајте у Правилнику о мастер академским студијама (чл. 30)

Формулари и упутства за попуњавање:

5. Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија Електротехника и рачунарство на Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидат коме су прописани допунски испити не може да полаже предмете са мастер академских студија док не положи све допунске испите.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео технологије

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита

2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Енергетска ефикасност

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника и дигитални системи

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника и фотоника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Информационо комуникационе технологије

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео технологије

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Енергетска ефикасност

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника и дигитални системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.7 Модул Наноелектроника и фотоника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Информационо комуникационе технологије

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

Слике

  • /uploads/attachment/strana/21/master1.jpg