Навигација

Докторске академске студије

I Студијски програм

Студијски програм докторских студија одговара оптерећењу од 180 ЕСПБ бодова, а студије трају три студијске године. Студијски програм дефинисан је  Правилником о докторским студијама.

 

II Општи услови уписа

На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:

  • лица која имају завршене мастер академске студије, са најмање 300 ЕСПБ бодова и општом просечном оценом од најмање 8 на основним академским и дипломским академским студијама;
  • лица која имају завршене мастер академске студије са најмање 300 ЕСПБ бодова и остварене научне радове, на начин уређен општим актом факултета;
  • лице које има академски степен магистра наука, ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и
  • лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по прописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија, у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује Научно-наставно веће факултета.

На докторске студије може се уписати лице које зна бар један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских програма.

III Акта везана за докторске студије

План студија (формулари):

Документа за пријаву теме за израду докторске дисертације и подношење докторске дисертације на оцену: