Навигација

Ценовник

ОДЛУКА
о утврђивању цена редовних и ванредних услуга студентима
за школску 2023/24. годину

Школарине

Члан 1.

Школарином су утврђени трошкови студија за једну школску годину, односно за стицање 60 ЕСПБ бодова.

Школарине су утврђење методологијом из Уредбе о нормативима и стандардима услова рада факултета за делатности које се финансирају из буџета (Служени гласник РС, бр. 15/2002, 100/2004, 26/2005, 38/2007, 110/2007) и на основу нето јединствене цене рада за запослене у високом образовању а узимајући у обзир социјални статус студента Електротехничког факултета у Београду.

Школарине за школску годину 2023/2024 износе:

 

Држављани Србије

Страни држављани

Настава на енглеском језику

Основне академске студије

Електротехника и рачунарство

126.000

2.000 €

 

Основне академске студије

Софтверско инжењерство

282.000

3.000 €

 

Мастер академске студије

Електротехника и рачунарство

171.000

2.500 €

9.000 €

Мастер академске студије

Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

246.000

(за три семестра)

3.700 €

(за три семестра)

 

Докторске академске студије

Електротехника и рачунарство

300.000

4.000 €

10.000 €

Школарине за школску годину 2024/2025 износе:

 

Држављани Србије

Страни држављани

Настава на енглеском језику

Основне академске студије

Електротехника и рачунарство

144.000

2.000 €

 

Основне академске студије

Софтверско инжењерство

282.000

3.000 €

 

Мастер академске студије

Електротехника и рачунарство

195.000

2.500 €

9.000 €

Мастер академске студије

Напредне информационе технологије у дигиталној трансформацији

246.000

(за три семестра)

3.700 €

(за три семестра)

 

Докторске академске студије

Електротехника и рачунарство

300.000

4.000 €

10.000 €

 

Члан 2.

Школарина обухвата:

1. Све облике наставе предвиђене студијским програмом: предавања, вежбе и консултације;

2. Све предиспитне обавезе предвиђене студијским програмом: лабораторијске вежбе, колоквијуме, тестове. практикуме, семинаре, домаће задатке, пројекте и слично;

3. Три пријаве испита;

4. Пријаву, израду и одбрану завршног рада на свим нивоима студија при изради завршних радова, менторство и стручну помоћ;

5. Истраживачки рад на докторским студијама, менторство и стручну помоћ;

6. Услуге библиотеке и читаонице;

7. Административне трошкове за упис школске године;

8. Административне трошкове издавања уверења о статусу студента;

9. Опште материјалне трошкове факултета: електрична енергија, грејање, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкови финансирања студентских организација и такмичења и други трошкови који нису у целини покривени из средстава буџета.

10. Редовно обнављање и одржавање електронске опреме, софтвера и електронске подршке (интернет, рачунарске лабораторије, трошкови софтвера за откривање плагијата, итд.) неопходних за модерно извођење наставе на факултету.

11. Набавку уџбеника, научне и стручне литературе и часописа за библиотеку факултета који су неопходни за припремање испита, студентске радове и научна истраживања, као и трошкове приступа електронским базама података, итд.

12. Инвестиционо и текуће одржавање које није у целини покривено из средстава буџета.

13. Акредитацију студијских програма факултета који нису покривени из средстава буџета.

14. Научно-истраживачки и стручни рад за подизање квалитета студија.

15 Део трошкова за функционисање и реализовање активности Универзитета у Београду (међународна сарадња, јединствени информациони систем, издавање диплома, итд.).

16. Услуге за рад административно стручних служби факултета.

17. Друге трошкове од значаја за успешно реализовање наставе.

Школарина не обухвата услуге за рад административно стручних служби Универзитета. Цену ових накнада утврђује Универзитет у Београду.

Члан 3.

Студент који се сам финансира плаћа део школарине обрачунат према предметима за које се определио.

Факултативне, диференцијалне и допунске предмете студенти плаћају сразмерно школарини за одговарајући студијски програм пријављеног предмета. Студенти који се финансирају из буџета нису ослобођени плаћања дела школарине за овако пријављене предмете.

Ослобађање дела школарине

Члан 4.

Студент основних академских студија Електротехника и рачунарство, који се сам финансира, може бити ослобођен плаћања дела школарине за годину коју уписује, на основу социјалног статуса, уколико при упису поднесе молбу са доказима о лошем имовном стању. Ослобађање од школарине по овом основу студент може остварити само једном за исту школску годину, а највише укупно једне целе школарине током студија. Студенти који су у школској години први пут уписани у прву студијску годину не могу по овом основу бити ослобођени плаћања дела школарине. Одлуку о ослобађању доноси Продекан за наставу.

Студент основних академских студија може бити ослобођен плаћања дела школарине за пријављене факултативне предмете на основу успешности студирања, у складу са Правилником о основним академским студијама.

Студент основних академских студија Електротехника и рачунарство који у школској години поново уписује неположене предмете из претходне школске године, а сам се финансира, плаћа 2/3 дела школарине за те предмете.

Студент докторских академских студија Електротехника и рачунарство који у школској години поново уписује неположене предмете из претходне школске године, не плаћа део школарине за те предмете.

Студенти на свим нивоима студија и на свим студијским програмима у оквиру двоструког трајања редовног трајања студија не плаћају део школарине за израду и одбрану завршног рада (и стручне праксе на основним академским студијама) ако су тај део школарине платили једном у току студирања, или су у завршној студијској години били финансирани из буџета.

Ослобађање дела школарине на основу поновљене године за студенте по Закону који је важио пре 2005. године, односно део школарине који треба да плате су:

 

Држављани Србије

Страни држављани

Основне студије

Електротехнички одсеци

(поновљена година - генерација 2005 и старије)

50.000

700 €

Основне студије

Одсек за софтверско инжењерство

(поновљена година - генерација 2005 и старије)

100.000

1.000 €

 

Члан 5.

Школарина, односно део школарине, се плаћа у четири рате у роковима дефинисаним календаром школске године.

Накнаде за административне трошкове који нису обухваћени школарином

Члан 6.

РЕДОВНЕ УСЛУГЕ НА ЗАХТЕВ СТУДЕНТА:

Уверење о положеним испитима студентима

600

Овера плана и програма

3.200

Издавање дипломе, додатка дипломе

Основне и мастер академске студије

(укључује уверење о дипломирању и списак положених испита)

7.000

Издавање дипломе, додатка дипломе, промоција1

Докторске академске студије

(укључује уверење о дипломирању и списак положених испита)

20.000

Издавање дупликата индекса

4.000

Издавање дупликата дипломе, додатка дипломе2

Основне и мастер академске студије

7.000

Испис са Факултета

4.000

 

  1. Уплаћује се 1.500,00 динара на жиро рачун Факултета и 18.500,00 динара на жиро рачун Универзитета
  2. Уплаћује се на жиро рачун Универзитета

Члан 7.

ВАНРЕДНЕ УСЛУГЕ НА ЗАХТЕВ СТУДЕНТА:

Уверења и потврде по захтеву студента а које факултет сме да изда

1.500

Пријава испита који је пријављиван више од три пута (по испиту)

(на докторским академским студијама се не наплаћује)

2.000

Поништавање испита (по испиту)1

2.000

Пријава испита или колоквијума после предвиђеног рока (по испиту)2

3.000

Пријава предмета после предвиђеног рока (по предмету)3

3.000

Замена предмета после предвиђеног рока (по предмету)4

5.000

Надокнада једне лабораторијске вежбе коју студент није одрадио у предвиђеном термину5

1.500

Промена теме и/или ментора завршног рада6

5.000

Прелазак са другог одсека или смера6

10.000

Пријава теме мастер рада после предвиђеног рока

5.000

Предаја мастер рада после предвиђеног рока

10.000

Упис школске године после предвиђеног рока

10.000

Признавање испита са друге високошколске установе(за уписане преко ранг листе)

Сразмерно признатим ЕСПБ

  1. Могуће само у школској години када је предмет положен
  2. Могуће уз услов да спискови пријављених студената буду коначни најкасније два радна дана пре почетка испитног колоквијумског рока
  3. Могуће само уз одобрење Продекана за наставу
  4. Могуће само уз одобрење Продекана за наставу, а најкасније до краја семестра у коме се изводи настава на предмету
  5. Могуће само уз одобрење надлежног руководиоца лабораторијских вежби
  6. Могуће само уз одобрење надлежне Комисије

Уз одобрење Продекана за наставу студент може бити ослобођен плаћања дела ових административних трошкова.

Члан 8.

УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПО КОНКУРСУ:

Пријава на конкурс за упис на основне академске студије

10.000

Пријава на конкурс за упис на мастер академске студије

5.000

Пријава на конкурс за упис на докторске академске студије

5.000

Административни трошкови за упис на студијски програм по конкурсу обухватају

1. спровођење конкурса

2. организацију пријемног испита ако постоји на том нивоу студија

3. трошкове уписа

4. трошкове издавање индекса

Члан 9.

УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ УЗ ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА:

Упис на основне академске студије на основу завшеног другог студијског програма

20.000

Прелазак са другог студијског програма основних академских студија

40.000

Прелазак са другог студијског програма докторских академских студија

40.000

Признавање испита при поновном упису

Основне академске студије

20.000

Признавање испита при поновном упису

Мастер академске студије

10.000

Признавање испита при поновном упису

Докторске академске студије

20.000

Признавање испита на Докторским академским студијама на основу испита положених на Постдипломским (магистарским) студијама (по испиту)

5.000

Упис без пријемног испита на Основне академске студије

на основу студирања по Закону пре 2005. године

30.000

Административни трошкови  за упис на студијски програм без конкурса обухватају

1. трошкове уписа

2. трошкове признавања дела студијског програма

3. трошкове издавање индекса

Накнада админстративних трошковa за студенте
по закону који је био важећи пре 2005. године

Члан 10.

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ:

Пријава испита по истеку апсолвентског стажа (по испиту)

2.000

Пријава и одбрана дипломског испита по истеку апсолвентског стажа

5.000

Подношење молбе за прелаз на Наставни план 0005 по истеку апсолвентског  стажа

10.000

  

Држављани Србије

Страни држављани

Издавање дипломе основних студија и дупликата

7.000

200 €

 

 

 

НАКНАДЕ ЗА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ:

 

Држављани Србије

Страни држављани

Преглед и оцена тезе

25.000

1.000 €

Поновна пријава теме

35.000

1.000 €

Одбрана тезе

25.000

1.000 €

Издавање магистарске дипломе и дупликата

5.000

300 €

 

 

НАКНАДЕ ЗА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ:

 

Држављани Србије

Страни држављани

Пријава теме докторске дисертације

70.000

2.000 €

Поновна пријава теме докторске дисертације

40.000

2.000 €

Преглед и оцена докторске дисертације

70.000

2.000 €

Одбрана докторске дисертације

70.000

2.000 €

Издавање дипломе са промоцијом

14.000

500 €

 

 

Накнаде за административне трошкове
физичким лицима који нису студенти на одговарајућем студијском програму

Члан 11.

БИВШИ СТУДЕНТИ:

Уверење о положеним испитима

3.000

Овера плана и програма

6.000

Уверења и потврде по захтеву а које факултет сме да изда

2.000

Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера

9.000

ПОСТУПАК ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ ЗВАЊА:

Истраживач приправник

25.000

Истраживач сарадник

35.000

Научни сарадник

45.000

Виши научни сарадник

55.000

Научни саветник

65.000

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА

Поступак пријаве за техничко решење*

40.000

 

*Аутор који се налази у радном односу на Факултету се ослобађа плаћања накнаде. Уколико има више аутора, аутор који се налази у радном односу на Факултету се ослобађа плаћања накнаде, па се цена рачуна сразмерно броју осталих аутора.

Накнаде за проверу (верификацију) издатих докумената

Члан 12.

 

По захтеву иностране институције у доларима

55 $

По захтеву иностране институције у еврима

50 €

По захтеву институције у Републици Србији

6.000