Навигација

Самовредновање и оцењивање квалитета Електротехничког факултета у Београду

Електротехнички факултет у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У школској 2018/2019. години Електротехнички факултет је у складу са законским обавезама приступио изради
Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-15):

Анкете које се спроводе на Електротехничком факултету у Београду сваке године су:

Анкета 1 Анкета новоуписаних студената
Анкета 2 Анкета о оцени рада служби факултета од стране студената
Анкета 3 Анкета о квалитету предмета
Анкета 4 Анкета о квалитету наставе
Анкета 5 Анкета за послодавце у циљу процене квалитета дипломираних инжењера ЕТФ-а
Анкета 6 Анкета за запослене који су се школовали на ЕТФ-у
Анкета 7 Процена квалитета од стране запослених
Анкета 8 Анкета о процени објективности
Анкета 9 Оцена студената о завршеним студијским програмима
Анкета 10 Анкета о процени броја ЕСПБ по предметима