Навигација

Самовредновање 2012/2013

Електротехнички факултет у Београду редовно спроводи поступак самовредновања и оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, као и анализе оцена и пролазности студената.

У 2012. години Електротехнички факултет је у складу са законским обавезама приступио изради
Извештаја о поступку и резултатима самовредновања.

Извештај о самовредновању структуриран је у складу са стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа (стандарди 1-14):

Анкете које се спроводе на Електротехничком факултету у Београду сваке године су:

Анкета 1 Анкета новоуписаних студената
Анкета 2 Анкета о оцени рада служби факултета од стране студената
Анкета 3 Анкета о квалитету предмета
Анкета 4 Анкета о квалитету наставе
Анкета 5 Анкета за послодавце
Анкета 6 Анкета за запослене који су се школовали на ЕТФ
Анкета 7 Процена квалитета од стране запослених
Анкета 8 Анкета о процени објективности
Анкета 9 Оцена студената о заврпеним студијским програмима
Анкета 10 Анкета о процени броја ЕСПБ по предметима