Навигација

Конкурси за изборе у звања

19.06.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Електроника, на одређено време од 5 година са пуним радним временом.

* Доцент за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година са пуним радним временом.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

29.05.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, на одређено време од 5 година са пуним радним временом.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

17.04.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

расписује конкурс за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Аутоматика, на одређено време од 5 година са пуним радним временом – два извршиоца.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

06.03.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Редовни професор за ужу научну област Аутоматика, на неодређено време са пуним радним временом

* Ванредни професор за ужу научну област Примењена математика, на одређено време од 5 године са пуним радним временом

* Доцент за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, два извршиоца – на одређено време од 5 година са пуним радним временом

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

31.01.2024.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Сарадник у настави за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, са пуним радним временом, на одређено време од годину дана

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета. Посебни услови: сви обавезни предмети са Катедре за енергетске претвараче и погоне.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

20.12.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Доцент за ужу научну област Електроенергетски системи, са пуним радним временом, на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 др. закон и 76/2023), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

22.11.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације, са пуним радним временом на одређено време од 5 година

* Асистент за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси, са пуним радним временом на одређено време од 3 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Основи електртехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, антене и простирање, Микроталасна техника, Микроталасна електроника и Електромагнетна компатабилност.

* Сарадник у настави за ужу научну област Електроника, са пуним радним временом – три извршиоца, на одређено време од 1 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Основи дигиталне електронике, Дигитална електроника, Аналогна електроника, Наменски рачунарски системи.

* Сарадник у настави за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, са пуним радним временом на одређено време од 1 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Електроенергетске инсталације ниског напона, Електричне инсталације ниског напона 2, Електрично осветљење, Пројекат из електричних инсталација, Специјалне електричне инсталације.

ОПШТИ УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса на писарницу Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

01.11.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Наставник страног језика – енглески језик, за ужу научну област Опште образовање, са пуним радним временом на одређено време од 4 године

* Сарадник у настави за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, са пуним радним временом на одређено време од 1 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена – сви обавезни предмети са Катедре за енергетске претвараче и погоне.

ОПШТИ УСЛОВИ: Општи услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 - др. закон и 76/2023), подзаконским актима, општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

25.10.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Телекомуникације, са пуним радним временом на одређено време од 5 година

* Ванредни професор за ужу научну област Електроника, са пуним радним временом на одређено време од 5 година

* Асистент за ужу научну област Телекомуникације - два извршиоца са пуним радним временом на одређено време од 3 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Телекомуникације, Телекомуникациони системи, Радио комуникације, Радио системи, Усмерене радио везе, Јавни мобилни системи, Обрада сигнала, ИоТ мреже.

* Асистент за ужу научну област Аутоматика, са пуним радним временом на одређено време од 3 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Управљање индустријским процесима, Управљање у реалном времену и Нелинеарни системи управљања.

* Сарадник у настави за ужу научну област Физичка електроника, са пуним радним временом на одређено време од 1 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Елементи електронских уређаја, Физичко техничка мерења, Сензори и претварачи, Практикум из конструисања електронских уређаја, Ласерска техника, Фибероптички сензори, Оптоелектронски и ласерски мерни системи и Оптичке мреже.

* Сарадник у настави за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, са непуним радним временом од 50% на одређено време од 1 године

ПОСЕБНИ УСЛОВИ: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - сви предмети са Катедре за РТИ.

ОПШТИ УСЛОВИ: Општи услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021, 67/2021 - др. закон и 76/2023), подзаконским актима, општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

27.09.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор за ужу научну област Електроенергетски системи, са пуним радним временом.

* Ванредни професор за ужу научну област Енергетски претварачи и погони, са пуним радним временом. 

* Асистент за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, са пуним радним временом - два извршиоца.

Посебни услов - Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Сви стручни предмети са Катедре за РТИ.

* Сарадник у настави за ужу научну област Рачунарска техника и информатика, са пуним радним временом - два извршиоца.

Посебни услов - Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Сви стручни предмети са Катедре за РТИ.

* Сарадник у настави за ужу научну област Аутоматика, са пуним радним временом - два извршиоца.

Посебни услов - Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Системи аутоматског управљања, Нелинеарни системи управљања.

Општи услови: Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

19.07.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електрoенергетски системи, на неодређено време

* Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси, на одређено време од 5 година

* Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника, на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

28.06.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година - 2 извршиоца

* Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 5 година

* Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

14.06.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година - 2 извршиоца

* Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 3 године

* Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

03.05.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

*Редовни професор за ужу научну област Електроника на неодређено време
*Редовни професор за ужу научну област Телекомуникације са 50% радног времена на неодређено време
*Ванредни професор за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година
*Доцент за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

29.03.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

*Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у или на USB флеш меморији, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

15.03.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ расписује конкурсе за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

* Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електрoенергетски системи на неодређено време

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

* Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

* Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

* Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

* Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од једне године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебни услов: предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: просечна оцена из свих математичких предмета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

* Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника - 2 извршиoцa на одређено време од једне године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 - др. закон, 11/2021 - Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021 - др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебни услов: предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена - Основи дигиталне електронике, Дигитална електроника, Интегрисани рачунарски системи, Системи у реалном времену и Наменски рачунарски системи.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра 73, Београд. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурси су објављени у Публикацији „Послови“ 15.03.2023. године.

01.02.2023.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и копија уверења о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурси су објављени у публикацији Послови дана, 1.02.2023. године

30.01.2023.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија, потврда о упису на мастер академске студије и копија уверења о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

2022. година

21.12.2022.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Нуклеарна техника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Нуклеарна медицинска техника, Дозиметрија и заштита од зрачења, Физика медицинског сликања и радиотерапије и Управљање радиоактивним отпадом.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика – 4 извршиоца на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и копија уверења о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кoнкурси су oбjaвљeни у публикaциjи Пoслoви дaнa, 21.12.2022. гoдинe

23.11.2022.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и кoпиja уверењa о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Основи аналогне електронике, Основи дигиталне електронике, Наменски рачунарски системи, Системи у реалном времену и Интегрисани вишепроцесорски системи.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и копија уверења о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Кoнкурси су oбjaвљeни у публикaциjи Пoслoви дaнa, 23.11.2022. гoдинe

21.11.2022.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Радио комуникације, Телекомуникациони системи, Радио системи, Усмерене радио везе, Јавни мобилни системи, Телекомуникације, Основе и примена интернета, Мрежна администрација и програмирање, Комутациони системи, Теорија информација и кодови у телекомуникацијама.

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви математички предмети студијског програма Математика.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија, потврда о упису на мастер академске студије  и копија уверења о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

26.10.2022.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: : Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника, Микроталасна електроника, Антене и простирање, Електромагнетска компатибилност и Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика – 2 извршиоца на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурси су објављени у публикацији Послови дана, 26.10.2022. године.

24.10.2022.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Антене и простирање, Микроталасна техника, Микроталасна електроника и Електромагнетска компатибилност.

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Теорија кола и система

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Основи електротехнике и Теорија електричних кола.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса и прилозима (биографија, списак научних радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија, потврда о упису на мастер академске студије  и копија уверења о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

17.10.2022.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

28.09.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на неодређено време
 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони – 3 извршиоца на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Електричне машине, Електроенергетске инсталације ниског напона, Асинхроне машине, Енергетски трансформатори, Енергетски претварачи 1, Електромоторни погони, Синхроне машине, Термички процеси у електроенергетици.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Телекомуникације 1, Телекомуникациони системи, Радио комуникације, Радио технологије, Радио системи, Усмерене радио везе, Јавни мобилни системи, Мрежна администрација и програмирање, Теорија информација и кодови у телекомуникацијама и Комутациони системи.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 28.09.2022. године.

20.07.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на неодређено време
 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика – 2 извршиоца на одређено време од 5 година
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика – 2 извршиоца на одређено време од 5 година
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година
 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година
 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Асистент са пуним радним временом ужу научну област Биомедицинска техника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Сигнали и системи у организму, Аквизиција електрофизиолошких сигнала, Електрична мерења, Методе анализе електрофизиолошких сигнала, Клиничко инжењерство, Неурално инжењерство и Технике обраде биомедицинских сигнала.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 20.07.2022. године.

29.06.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Нуклeaрнa тeхникa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 29.06.2022. године.

01.06.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са непуним радним временом од 25% за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 01.06.2022. године.

30.03.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 30.03.2022. године.

07.03.2022.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Teлeкoмуникaциje, Oбрaдa сигнaлa, Рaдиo кoмуникaциje, Усмeрeнe рaдиo вeзe и Jaвни мoбилни систeми.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

02.02.2022.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Рeдoвни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси на неодређено време
 • Рeдoвни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa на неодређено време

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни  на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Eнeргeтски прeтвaрaчи, Eнeргeтски прeтвaрaчи 2, Прojeкaт из eнeргeтских прeтвaрaчa, Упрaвљaњe eнeргeтским прeтвaрaчимa и Прeтвaрaчкa кoлa зa oбнoвљивe извoрe eнeргиje.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 02.02.2022. године.

 

2021. година

29.12.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa - 4 извршиoцa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 29.12.2021. године

 

01.12.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви ужe-стручни прeдмeти мoдулa eлeктрoникa - oблaст aнaлoгнa eлeктрoникa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 01.12.2021. године

29.11.2021.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Oснoвe и примeнa Интeрнeтa, Mрeжнa aдминистрaциja и прoгрaмирaњe, Увoд у тeлeкoмуникaциoнe мрeжe, Интeрнeт прoгрaмирaњe и Прoгрaмирaњe кoмуникaциoнoг хaрдвeрa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

27.10.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Прaктикум из кoнструисaњa eлeктрoнских урeђaja, Фибeрoптички сeнзoри, Eлeмeнти eлeктрoнских урeђaja, Сeнзoри и прeтвaрaчи.

 •  Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Рoбoтикa и aутoмaтизaциja, ЦНЦ систeми и флeксибилнa aутoмaтизaциja, Teoриja рoбoтских систeмa и Рoбoтски систeми.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 27.10.2021. године

18.10.2021.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рачунарскa техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Maтeмaтичкa aнaлизa 1 и 2, Линeaрнa aлгeбрa, Aлгeбрa 1, Кoмплeкснa aнaлизa, Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe, Нумeричкa мaтeмaтикa и Вeрoвaтнoћa и стaтистикa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

11.10.2021.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa – 3 извршиoцa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење, 67/2021 и 67/2021-др.закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Сигнaли и систeми, Систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa 1, Систeми aутoмaтскoг упрaвљaњa 2, Стoхaстички систeми и eстимaциja, Дигитaлнa oбрaдa сигнaлa и Упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

29.09.2021.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење и 67/2021), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми – 2 извршиoцa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење и 67/2021), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Oбнoвљиви извoри eнeргиje, Eлeмeнти eлeктрoeнeргeтских систeмa, Рeгулaциja eлeктрoeнeргeтских систeмa, Рaзвoднa пoстрojeњa и Дистрибутивнe и индустриjскe мрeжe.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 29.09.2021. године

01.09.2021.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021- Аутентично тумачење и 67/2021), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 01.09.2021. године.

23.08.2021.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021-Аутентично тумачење и 67/2021), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви ужeстручни прeдмeти мoдулa eлeктрoникa - oблaст нaмeнских рaчунaрских систeмa

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа до повратка запосленог са неплаћеног одсуства, а најдуже за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020-др. закон, 11/2021- и 67/2021), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви ужeстручни прeдмeти мoдулa eлeктрoникa - oблaст нaмeнских рaчунaрских систeмa

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

23.06.2021.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна алгебра Б, Диференцијалне  једначине А и Диференцијалне једначине Б.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 23.06.2021. године.

21.06.2021.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рачунарскa техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

26.05.2021.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 26.05.2021. године.

21.04.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 21.04.2021. године.

24.03.2021.

         УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Рeдoвни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa нa нeoдрeђeнo врeмe
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Физичкa eлeктрoникa чврстoг тeлa, Mикрoeлeктрoникa и нaнoeлeктрoникa, Пoлупрoвoдничкe квaнтнe нaнoструктурe, Нaнoeлeктрoнскe нaпрaвe и Mикрoeлeктрoмeхaнички систeми.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 24.03.2021. године.

03.03.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

               Доцент сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Aсистeнт сa дoктoрaтoм сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa тeлeкoмуникaциje.

Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Eлeктричнa вoзилa, Дигитaлнo упрaвљaњe прeтвaрaчимa и пoгoнимa, Дигитaлнo упрaвљaњe eнeргeтским прeтвaрaчимa и пoгoнимa 2, Прeтвaрaчкa кoлa зa oбнoвљивe извoрe eнeргиje, Eнeргeтски трaнсфoрмaтoри, Aсинхрoнe мaшинe и Синхрoнe мaшинe.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 03.03.2021. године.

03.02.2021.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa на одређено време од 3 године – 2 извршиoцa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eнeргeтски прeтвaрaчи и пoгoни на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Eлeктрoeнeргeтскe инстaлaциje нискoг нaпoнa, Eлeктричнe инстaлaциje нискoг нaпoнa 2, Eлeктричнo oсвeтљeњe, Eнeргeтски eфикaсни систeми oсвeтљeњa и Teрмички прoцeси у eлeктрoeнeргeтици.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 3.02.2021. године.

 

2020. година

30.12.2020.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Наставник страног језика са пуним радним временом за енглески језик на одређено време од 4 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Aнaлизa eлeктрoeнeргeтских систeмa, Teхникa висoкoг нaпoнa, Eлeктрaнe, Рeлejнa зaштитa и Oбнoвљиви извoри eнeргиje.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 30.12.2020. године 

28.12.2020.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запослене са боловања:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Maтeмaтичкa aнaлизa 1 и 2, Линeaрнa aлгeбрa, Aлгeбрa 1, Кoмплeкснa aнaлизa, Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe, Нумeричкa мaтeмaтикa и Вeрoвaтнoћa и стaтистикa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

02.12.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Teлeкoмуникaциje на одређено време од 5 година
 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Aутoмaтикa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoмaгнeтикa, aнтeнe и микрoтaлaси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 02.12.2020. године 

30.11.2020.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Нуклeaрнa тeхникa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Meтoдe фoрмирaњa мeдицинскe сликe, Нуклeaрнa мeдицинскa тeхникa, Нуклeaрнa физикa, Дoзимeтриja и зaштитa oд зрaчeњa и Нуклeaрнa тeхникa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

28.10.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Вaнрeдни прoфeсoр сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Физичкa eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa нeпуним рaдним врeмeнoм oд 20% зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 5 година
 • Дoцeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoeнeргeтски систeми на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa – 2 извршиoцa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

 • Aсистeнт сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви ужe-стручни прeдмeти мoдулa Eлeктрoникa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 28.10.2020. године

26.10.2020.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Eлeктрoникa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви ужe-стручни прeдмeти мoдулa eлeктрoникa - oблaст aнaлoгнa eлeктрoникa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

19.10.2020.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Рaчунaрскa тeхникa и инфoрмaтикa – 3 извршиoцa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: сви стручни прeдмeти Кaтeдрe зa рaчунaрску тeхнику и инфoрмaтику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

23.09.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математикa на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна алгебра Б и Дискретна математика.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 23.09.2020. године

08.07.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Биомедицинска техника на одређено време од 5 година
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна алгебра Б, Вероватноћа и статистика А и Вероватноћа и статистика Б.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 08.07.2020. године

11.06.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Техничка акустика на одређено време од 5 годинa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Основи дигиталне електронике, Дигитална електроника, Наменски рачунарски системи, Дигитална обрада сигнала, Дигитална обрада слике, Увод у пројектовање ВЛСИ система и Дигитални процесори сигнала.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Статистичка физика, Оптичке телекомуникације и Оптичке телекомуникације 2.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 10.06.2020. године

11.05.2020.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запослене са боловања:

 • Сaрaдник у нaстaви сa пуним рaдним врeмeнoм зa ужу нaучну oблaст Примeњeнa мaтeмaтикa

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018, 67/2019 и 6/2020-др. закон), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Посебан услов: Прeдмeти ужe нaучнe oблaсти зa кoje сe трaжи прoсeчнa oцeнa: Maтeмaтичкa aнaлизa 1 и 2, Линeaрнa aлгeбрa, Aлгeбрa 1, Кoмплeкснa aнaлизa, Дифeрeнциjaлнe jeднaчинe, Нумeричкa мaтeмaтикa, Вeрoвaтнoћa и стaтистикa.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

26.02.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним времена за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним времена за ужу научну област Нуклеарна техника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 26.02.2020. године

05.02.2020.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са непуним радним временом од 25% за ужу научну област Телекомуникације

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), подзаконским актима, условима предвиђеним општим актима Универзитета у Београду и општим актима Факултета.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 05.02.2020. године

2019. година

25.12.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на неодређено време

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 25.12.2019. године

04.12.2019.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Антене и простирање, Микроталасна техника, Микроталасна електроника и Електромагнетска компатибилност.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на ЦД-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 04.12.2019. године

27.11.2019.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година
 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника, Микроталасна електроника, Антене и простирање, Електромагнетска компатибилност и Основни оптимизациони алгоритми у инжењерству.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Биомедицинска техника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Сигнали и системи у организму, Аквизиција електрофизиолошких сигнала, Електрична мерења, Методе анализе електрофизиолошких сигнала, Клиничко инжењерство, Неурално инжењерство и Технике обраде биомедицинских сигнала.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Телекомуникације 1, Телекомуникациони системи, Радио комуникације, Радио технологије, Усмерене радио везе, Радио системи, Јавни мобилни системи, Мрежна администрација и програмирање, Теорија информација и кодови у телекомуникацијама и Комутациони системи.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви ужестручни предмети модула електроника.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на ЦД-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 27.11.2019. године

25.11.2019.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.                                                                            

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Релејна заштита, Обновљиви извори енергије, Анализа електроенергетских система, Дистрибутивне и индустријске мреже и Техника високог напона.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

30.10.2019.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 3 године - 4 извршиоца

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 3 године – 3 извршиоца

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви обавезни стручни предмети Катедре за енергетске претвараче и погоне.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 30.10.2019. године

14.10.2019.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика – 2 извршиоца

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.                                                                            

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика - три извршиоца

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.                                                                                      

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Сигнали и системи, Системи аутоматског управљања 1, Системи аутоматског управљања 2, Стохастички системи и естимација, Дигитална обрада сигнала и Управљање у реалном времену.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

02.10.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Теорија кола и система на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Биомедицинска техника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа 1А, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А, Линеарна алгебра Б, Вероватноћа и статистика А, Вероватноћа и статистика Б.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 02.10.2019. године

30.09.2019.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.                                                                                                

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Математичка анализа 1 и 2, Линеарна алгебра, Комплексна анализа, Диференцијалне једначине, Нумеричка математика и Вероватноћа и статистика.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе са списком положених испита у току студија и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

04.09.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником измени и допуни Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 04.09.2019. године

26.06.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика на одређено време од 5 године
 • Наставник страног језика са пуним радним временом за енглески језик на одређено време од 4 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Телекомуникације, Телекомуникационе мреже, Комутациони системи, Обрада сигнала, Радиотехника, Јавни мобилни системи и Бежичне сензорске мреже.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 26.06.2019. године

29.05.2019.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на неодређено време
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 29.05.2019. године

27.03.2019.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 27.03.2019. године

25.03.2019.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.                                                                                                

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Статистичка физика, Оптичке телекомуникације и Оптичке телекомуникације 2.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

30.01.2019.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

Асистент са докторатом са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Физичка електроника чврстог тела, Квантна механика, Полупроводничке квантне наноструктуре.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 30.01.2019. године.

2018. година

19.12.2018.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 5 година - 2 извршиоца
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Роботика и аутоматизација, ЦНЦ системи и флексибилна аутоматизација, Теорија роботских система и Роботски системи.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електротехнички материјали и технологије на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Биоматеријали, Основи биофизике, Сензори и претварачи, Квантна механика и Квантна информатика

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 19.12.2018. године

21.11.2018.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година
 • Ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 3 године (3 извршиоца)

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Анализа електроенергетских система, Техника високог напона, Елементи електроенергетских система, Разводна постројења и Обновљиви извори енергије.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Практикум из конструисања електронских уређаја, Фибероптички сензори, Елементи електронских уређаја, Сензори и претварачи.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 21.11.2018. године.

 

19.11.2018.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена:  Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Антене и простирање, Микроталасна техника, Микроталасна електроника и Електромагнетска компатибилност.

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена:  сви ужестручни предмети модула Електроника.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, списак научних радова и радови у електронској форми на CD-у, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 8 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

31.10.2018.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Микроталасна техника, Електромагнетска компатибилност, Формирање микроталасних слика.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 31.10.2018. године.

 

24.10.2018.

            УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • Доцент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 3 године (3 извршиоца)

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

 • Асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Београду-Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Дигитални VLSI системи, Аналогна електроника, Дигитална обрада сигнала, Системи у реалном времену, Енергетска електроника.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Послови дана 24.10.2018. године.

 

15.10.2018.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика (2 извршиоца)

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: сви стручни предмети Катедре за рачунарску технику и информатику.

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони (3 извршиоца)

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Електричне машине, Електроенергетске инсталације ниског напона, Термички процеси у електроенергетици, Електромоторни погони, Енергетски трансформатори, Асинхроне машине, Синхроне машине, Енергетски претварачи.

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон и 73/2018), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Телекомуникације, Телекомуникациони системи, Радио комуникације, Радио технологије, Радио системи, Јавни мобилни системи, Усмерене радио везе

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

26.09.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • један ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • један асистент са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Дистрибутивне и индустријске мреже, Анализа електроенергетских система, Техника високог напона, Разводна постројења и Пројектовање помоћу рачунара у електроенергетици.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији Националне службе за запошљавање „Послови“, број 796 од 26. септембра 2018. године.

 

13.08.2018.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Линеарна алгебра, Комплексна анализа, Анализа 1, Анализа 2, Вероватноћа, Статистика.

 Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

01.08.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • један ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017, 27/2018), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови” дана  01.08.2018. године.

 

04.07.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • два редовна професора са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика
 • један ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година
 • један ванредни професор са непуним радним временом од 25% за ужу научну област Рачунарска техника и информатика на одређено време од 5 година
 • један доцент са непуним радним временом од 25% за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови” дана 04.07.2018. године.

 

30.05.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • два ванредна професора са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови” дана 30.05.2018. године.

 

03.05.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • два ванредна професора са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година
 • један ванредни професор са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Електроника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови” дана 02.05.2018. године.
 

30.04.2018.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Телекомуникације, Телекомуникационе мреже, Комутациони системи, Обрада сигнала, Радиотехника, Јавни мобилни системи, Усмерене радио везе.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

 

28.02.2018.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, и то:

 • један редовни професор са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на неодређено време
 • два ванредна професора са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Телекомуникације на одређено време од 5 година
 • један доцент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 5 година

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Критеријумима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду, Правилником о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

 • један асистент са пуним радним временом за ужу научну област Физичка електроника на одређено време од 3 године

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета, Правилником о избору у звањe наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду у складу са којима ће бити извршен избор пријављених кандидата.

Посебан услов: Предмети уже научне области за које се тражи просечна оцена: Физичка електроника чврстог тела, Микроелектроника и наноелектроника, Полупроводничке квантне наноструктуре, Наноелектронске направе, Микроелектромеханички системи.

 

Пријаве на конкурс са доказима о испуњености услова конкурса (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) доставити у року од 15 дана од дана објављивања конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Александра бр. 73.

Конкурс је објављен у публикацији “Послови” дана 28.02.2018. године.

 

2017. година

18.12.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Релејна заштита, Обновљиви извори енергије, Разводна постројења, Елементи електроенергетских система и Техника високог напона.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

20.11.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Анализа електроенергетских система, Техника високог напона, Разводна постројења, Обновљиви извори енергије, Електране.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

23.10.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Линеарна електроника, Електронски мерни системи, РФ електроника, Енергетска електроника, Рачунарска електроника.

Сарадник у настави са пуним радним временом при Катедри за микроелектронику и техничку физику

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Фибероптички сензори, Сензори и претварачи, Елементи електронских уређаја, Практикум из конструисања електронских уређаја, Микроелектронска кола.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

16.10.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запослене са боловања

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Анализа 1A, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А и Линеарна алгебра Б.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

16.10.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Биомедицинска техника.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Системи и сигнали у организму, Аквизиција електрофизиолошких сигнала, Електрична мерења, Методе анализе електрофизиолошких сигнала, Клиничко инжењерство.

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Сигнали и системи, Системи аутоматског управљања 1, Системи аутоматског управљања 2, Стохастички системи и естимација, Дигитална обрада сигнала и Управљање у реалном времену.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

09.10.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Шест сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

26.06.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запослене са боловања:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 87/16), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Предмети из којих се тражи просечна оцена: Анализа 1A, Анализа 1Б, Линеарна алгебра А и Линеарна алгебра Б.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

27.02.2017.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Енергетски претварачи и Управљање енергетским претварачима.

Пријаве кандидата са доказима о испуњености услова конкурса (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

2016. година

28.11.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена:  Основи електронике, Основи аналогне електронике, Основи дигиталне електронике, Аналогна електроника, Линеарна електроника, Енергетска електроника, Микроталасна електроника, РФ електроника, Дигитално управљање претварачима и погонима.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

14.11.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запосленог са усавршавања:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 87/2016), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Електричне машине, Енергетски трансформатори, Асинхроне машине, Синхроне машине.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

08.11.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015, 87/16), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Хидраулични и пнеуматски системи, Роботика и аутоматизација, Сензори у роботици, Теорија роботских система.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

10.10.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Четири сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

03.10.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године, односно до повратка запослене са боловања:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Анализа 1, Анализа 2, Алгебра 1, Алгебра 2, Анализа 3, Линеарна алгебра и аналитичка геометрија, Комплексна анализа.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

19.09.2016.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети из којих се тражи просечна оцена: Електричне машине, Енергетски трансформатори, Асинхроне машине, Енергетски претварачи 1, Електроенергетске инсталације ниског напона.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

2015. година

14.12.2015.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: сви стручни предмети са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

14.12.2015.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом при Катедри за општу електротехнику.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Основи електротехнике, Теорија електричних кола, Електромагнетика, Антене и простирање, Микроталасна техника, Микроталасна електроника и Електромагнетска компатибилност.

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Енергетски претварачи и погони.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Предмети уже научне области из којих се тражи просечна оцена: Енергетски претварачи 1, Енергетски претварачи 2, Управљање eнергетским претварачима.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

05.10.2015.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

 • Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Аутоматика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005,100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Тражи се просечна оцена из предмета: Системи аутоматског управљања 1, Системи аутоматског управљања 2, Управљање у реалном времену, Стохастички системи и естимација, Нелинеарни системи управљања, Мултиваријабилни системи управљања.

 • Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 100/2007- аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015-аутентично тумачење, 68/2015), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Посебан услов: Тражи се просечна оцена из свих стручних предмета са Катедре за рачунарску технику и информатику.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

20.07.2015.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика. Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању („Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014), Статутом Електротехничког факултета у Београду и Правилником о избору у звањa наставника и сарадника Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

19.01.2015.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа , за период од 1 године :

Сарадник у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи.

Услови конкурса утврђени су Законом о вискоком образовању ( „Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014 ) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима : (биографија,копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр 73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

2014. година

01.12.2014.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

29.10.2014.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика.

Конкурс за сарадника у настави се понавља, јер су се на конкурс од 2.10.2014. пријавила два кандидата која не испуњавају услове конкурса.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

02.10.2014.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа, за период од 1 године:

Сарадника у настави са пуним радним временом при Катедри за општу електротехнику;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Примењена математика;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроника;

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика;

Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електротехнички материјали и технологије.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе, потврда о упису на мастер академске студије и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

11.09.2014..

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА расписује интерни оглас за послове:

Лабораторијског инжењера на одређено време до 1 (једне) године.

У складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014 и 66/2014) за наведене послове Факултет мора тражити сагласност Министарства финансија преко Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Министарство финансија даје сагласност на свака три месеца.

Услови огласа: дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства односно дипломирани инжењер електротехнике и склоност и искуство у одржавању лабораторијске опреме.

Пријаве кандидата са прилозима (CV, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверења о држављанству) подносе се Електротехничком факултету у Београду, Булевар краља Александра 73, у року од 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Факултета).

2013. година

14.11.2013.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа:

Два сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Рачунарска техника и информатика.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовању (“Сл. Гласник РС” бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверење које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр.73, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.

21.10.2013.

ДЕКАН ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ расписује КОНКУРС за стицање звања и заснивање радног односа:

 1. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електромагнетика, антене и микроталаси.
 2. Сарадника у настави са пуним радним временом за ужу научну област Електроенергетски системи.

Услови конкурса утврђени су Законом о високом образовањау („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2005, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013) и Статутом Електротехничког Факултета у Београду.

Пријаве кандидата са прилозима: (биографија са списком објављених радова, копија дипломе односно уверења које важи до издавања дипломе и уверење о држављанству) подносе се Електротехничком факултету Универзитета у Београду, Булевар краља Александра бр. 73, у року од 8. (осам) дана од дана објављивања конкурса на сајту Факултета.