Навигација

Извештаји Комисије о прегледу и оцени докторске дисертације

Напомена: Докторске дисертације и извештаји Комисија о прегледу и оцени докторских дисертација могу се видети у Библиотеци Факултета у року од 30 дана од дана објаве обавештења.

06.06.2024.

 • Милош Павловић
  "Праћење покретних објеката у секвенци краткоталасних инфрацрвених слика корелационим методама и техникама робусне Калманове филтрације"
 • Тамарa Живковић
  "Предвиђање дефеката у софтверу применом модела машинског учења оптимизованих метахеуристикама"
 • Никола Кнежевић
  "Управљање робота у физичкој интеракцији са околином и сарадњи са човеком засновано на техникама учења и оптимизације"

29.05.2024.

 • Бранко Стојановић
  "Реконфигурација дистрибутивне мреже и компензација реактивне снаге коришћењем комбинације симулираног каљења и Крускаловог алгоритма"

09.05.2024.

05.04.2024.

08.03.2024.

14.02.2024.

 • Богдан Марковић
  "Нов алгоритам за обраду и естимацију позиције рефлексије ласерске линије код профилних скенера на наменској платформи"

12.01.2024.

 • Слободан Милутиновић
  "Мултивеличинске Монте Карло симулације у фотонској радиотерапији поспешеној металним наночестицама"

01.12.2023.

03.11.2023.

06.10.2023.

08.09.2023.

 • Тамара Мушкатировић-Зекић
  "Модели дигиталне предисторзије за хибридне масивне вишеантенске предајнике са формирањем снопа применом неуралних мрежа"

18.07.2023

 • Бојана Шкрбић
  "Оптимална структура и просторна алокација обновљивих извора енергије у електроенергетском систему са редукованом производњом из термоелектрана"
 • Наталија Катић
  "Декодирање неуралних механизама помоћу „in silico” модела и експеримената на животињама са циљем обнављања соматосензорног осећаја применом неуропротеза"
 • Ана Калинић
  "Интеракција јона са графен-изолатор-графен композитним системима"

12.05.2023

 • Филип Зец
  "Предикција стања изолационог система високонапонске електроенергетске  опреме применом закона пораста вероватноће"
 • Урош Радоман
  "Унапређење детаљног термо-хидрауличког модела енергетских уљних трансформатора и проширење спектра његових примена"
 • Миодраг Станојевић
  "Процена индекса приватности у зградама на основу угаоне расподеле инцидентне енергије"
 • Бојан Јокановић
  "Процена преосталог животног века изолационог система обртне електричне машине у условима комбинованог напрезања утврђивањем карактеристике века трајања"
 • Владимир Полужански
  "Примена вештачке интелигенције у изражавању мерне несигурности неитеративног алгоритма за акустичко лоцирање парцијалног пражњења у минералном уљу"
 • Марко Икић
  "Компоненте снаге и хармонијска изобличења напона и струја фотонапонских система"
 • Илија Класнић
  "Естимација и предикција термичког стања ротора хидрогенератора и утицај на граничне вредности реактивних снага"

07.04.2023

 • Ивана Николић
  "Одређивање специфичне топлоте и специфичне електричне отпорности чврстих електропроводних материјала струјно импулсном методом у широком опсегу температура"
 • Марија Ненезић Јовић
  "Раслојене фамилије функција у теорији аналитичких неједнакости са применама"
 • Слободан Драшковић
  "Адаптивна техника филтрирања нестационарних сигнала применом апсолутних коначних разлика"
 • Taufik Taluo
  "Алгоритам управљања двострано напајаним релуктантним генератором у условима несиметричног мрежног напона"

10.03.2023

17.02.2023

 • Ђорђе Дуканац
  "Примена UHF давача за надзирање и одређивање места парцијалних пражњења у енергетским трансформаторима"

13.01.2023

 • Дарко Врачар
  "Претварач са активним одсијецањем вршног напона прекидача као помоћно напајање примарне стране система за бежично индуктивно пуњење батерија електричних аутомобилa"
 • Jamal Bzai
  "Побољшање перформанси обраде великих количина података применом сличности над детектованим заједницама у мрежном окружењу"

2022. година

02.12.2022

04.11.2022

 • Марија Гавриловић
  "Објективизација људског хода применом методе главних компоненти добијених са сигнала динамике стопала"
 • Милан Симаковић
  "Систем за надгледање перформанси мреже кабловског оператора заснован на технологији великих података"

07.10.2022

 • Дејан Ивић
  " Развој управљачких алгоритама за управљање једносмерним портовима у дистрибутивним мрежама са дистрибуираним генераторима"
 • Денис Илић
  "Дијагностика стања електроизолационих система синхроних генератора заснована на вештачкој интелигенцији"
 • Филип Хараламбос Апостолакопоулос
  " Одзив термолуминисцентних и оптички стимулисаних луминисцентних пасивних персоналних дозиметријских система у реалним полиенергетским и мултидирекционим фотонским пољима зрачења "
 • Abdalgalil Alsagir Mohamed Abdullа
  "Алгоритам праћења покретних објеката у секвенци слика применом честичног филтра"

09.09.2022

 • Бранко Мрдаковић
  " Алгоритми за површинску сегментацију оптимизовани за ефикасну електромагнетску анализу "
 • Марко Давидовић
  "Утицај примене LED технологије на енергетску ефикасност и квалитет електричне енергије у адаптивном уличном осветљењу"

06.07.2022

10.06.2022

13.05.2022

08.04.2022

 • Mилош Котлар
  " Детекција аномалија коришћењем мета података у аутоматизованим системима за машинско учење"
 • Валентина Тимченко
  " Детекција напада у рачунарским мрежама заснована на анализи структуре саобраћаја применом комбинованих алгоритама машинског учења"
 • Владимир М. Петровић
  " Примена виртуелних светова у истраживању теорије агената и инжењерском образовању"

10.03.2022

 • Милица Поповић Саковић
  " Одређивање утицаја архитектуре мобилне мреже на укупну изложеност становништва електромагнетском пољу"

18.02.2022

 • Јелена Стојковић
  " Нови децентрализовани приступ за примену брзе регулације фреквенције у електроенергетским системима са малом инерцијом"

14.01.2022

2021. година

13.12.2021

12.11.2021

11.09.2021

10.09.2021

 • Драган Кнежевић
  " Карактеризација термовизијских система са панорамским приказом за надзор покретних објеката"
 • Марко Крајиновић
  " Решење за мапирање дозе на кожи за флуороскопски вођене процедуре у интервентној радиологији и кардиологији"
 • Живојин Шуштран
  " Побољшање перформанси асиметричних вишејезгарних процесора кроз миграцију трансакција и прилагођење подсистема кеш меморија"

02.07.2021

04.06.2021

07.05.2021

02.04.2021

2020. година

14.12.2020

13.11.2020

 • Милош Павковић
  " Побољшање перформанси прикупљања кориснички генерисаних садржаја на Вебу применом адаптивних интелигентних метода"
 • Предраг Божовић
  "Процена дозе за очно сочиво у интервентним процедурама на основу дозиметра за цело тело применом метода експерименталне и рачунарске дозиметрије"
 • Владислава Бобић
  " Систем за подршку одлучивању, евалуацију и праћење стања пацијената оболелих од неуродегенеративних болести"

09.10.2020

24.07.2020

17.07.2020

18.06.2020

 • Милица Будимир
  "Модификација угљеничних нанокомпозита електромагнетним зрачењем за биомедицинску примену"
 • Димитрије Котур
  "Оптимално просторно и временско управљање потрошњом у електроенергетском систему са високим степеном пенетрације обновљивих извора енергије"
 • Дејан Милошевић
  "Нове технике за унапређење транзијентне стабилности активних дистрибутивних мрежа"
 • Жељко Јанићијевић
  "Композитни резервоари са умреженим хидрогелом поли(акрилне киселине) за контролисану доставу лекова путем неспецифичних електричних интеракција"
 • Владимир Бечејац
  "Оптимална поставка синхрофазорских уређаја за обезбеђење потпуне тополошке опсервабилности применом методе Гребнерове базе"

21.05.2020

06.03.2020

 • Јелена Коцић
  "Аутономно одржање возила у коловозној траци анализом информација са визуелних сензора коришћењем неуралне мреже"

07.02.2020

 • Милица Исаковић
  "Генерисање екстероцепције при коришћењу миоелектричне протезе шаке применом електричне стимулације"
 • Милан Пајнић
  "Управљање меким прекидањем код двосмерног buck/boost претварача засновано на елементу са струјно регулисаним коефицијентом магнетне спреге"
 • Никола Славковић
  "Детекција промене састава и геометрије пута обрадом измерених параметара за потребе категоризације путне инфраструктуре"
 • Никола Кржановић
  "Испитивање активних електронских дозиметара у циљу хармонизације мерења оперативних дозиметријских величина у области заштите од зрачења"
 • Лука Перазић
  "Физички и функционални ефекти електронегативног гаса у трокомпонентној смеши радног гаса за детекцију јонизујућег зрачења помоћу Гајгер-Mилеровог бројача"

2019. година

27.12.2019

10.12.2019

11.10.2019

 • Немања Којић
  "Оптимизација приступа подацима у објектно-релационом мапирању заснована на аутоматској денормализацији"

13.09.2019

08.07.2019

07.06.2019

10.05.2019

 • Миленко Милићевић
  "Појачавачи снаге у класи А са истовременим конјугованим прилагођењем и прилагођењем по снази при великим сигналима на излазном приступу"
 • Неџад Хаџиефендић
  "Утицај лоших електричних контаката на настанак почетног пожара и метода за њихово откривање у нисконапонским електричним инсталацијама"
 • Наташа Штрбац Хаџибеговић
  "Унапређена метода за одређивање рефлексионих особина коловозних површина мерењима на терену"
 • Немања Митровић
  "Одређивач правца заснован на пасивној вишеканалној детекцији електромагнетског сигнала"
 • Драган Павловић 
  "Еволуција плазма канала код тригерованих атмосферских пражњења"

05.04.2019

08.03.2019

08.02.2019

11.01.2019

 • Giuma Saleh Isa Abudagel
  "Експериментална карактеризација магнето-оптичких
  особина Фарадејевог кристала намењеног за конструкцију сензора магнетског поља"
 • Safaa Ibrahim Ismael Al-Musawi
  "Евалуација преосталог радног века енергетског трансформатора високог напона у радним условима"
 • Милан Павловић
  "Карактеризација звучног поља у просторијама применом мултифракталне анализе"

2018. година

03.12.2018

05.10.2018

 • Никола Јовалекић
  "Побољшање перформанси бежичних примопредајника заснованих на LoRa модулацији"
 • Спасоје Мирић
  "Метод за рачунарски ефикасну симулацију енергетских претварача заснован на моделу стања и суперпозицији прекидачких ефеката"

10.09.2018

27.07.2018

09.07.2018

08.06.2018

 • Мајда Петрић
  "Одређивање позиције мобилних корисника у јавним мобилним системима коришћењем метода заснованих на Support Vector Machine алгоритмима"
 • Драшко Фурунџић
  "Oцена квалитета артикулације гласова српског језика применом неуронских мрежа"
 • Бориша Јовановић 
  "Ефикасан механизам криптографске синхронизације у алгоритмима селективног шифровања мултимедијалних система нове генерације"

11.05.2018

13.04.2018

12.03.2018

09.02.2018

12.01.2018

2017. година

04.12.2017

03.11.2017

06.10.2017

08.09.2017

24.07.2017

03.07.2017

09.06.2017

12.05.2017

10.04.2017

 • Урош Ралевић
  "Наноскопија и примене дводимензионалних и квази дводимензионалних система"
 • Маријана Гавриловић
  "Узајамно дејство кавитационог мехура и зрачења плазме код пробоја индукованог једним ласерским импулсом на мети у течности"

10.03.2017

13.01.2017

 • Маја Лутовац Бандука
  "Софтверски систем за даљинско управљање и надзор робота базиран на Андроид оперативном систему и бежичној комуникацији"
 • Ненад Королија
  "Убрзавање извршавања временски захтевних софтверских апликација конфигурисањем наменског хардвера у време извршавања програма на вишепроцесорским рачунарима"

2016. година

12.12.2016

10.11.2016

14.10.2016

15.07.2016

05.07.2016

03.06.2016

13.05.2016

18.04.2016

21.03.2016

19.02.2016

18.01.2016

2015. година

18.12.2015

30.11.2015

19.10.2015

14.09.2015

13.07.2015

08.06.2015.

18.05.2015.

06.04.2015.

16.03.2015.

09.02.2015.

2014. година

2013. година

2012. година