Навигација

Јавне набавке

План набавки

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2018

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Измена 2 ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016

Измена ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ 2016 [02.02.2016.]

Отворени поступак

Отворени поступак је поступак у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду.

Отворени поступак →

Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу мања од вредности одређене у закону којим се уређије годишњи буџет Републике Србије.

Јавне набавке мале вредности →

Преговарачки поступак без објављивања позива

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је поступак у којем наручилац непосредно преговара са једним или више понуђача о елементима уговора о јавној набавци.

Преговарачки поступци без објављивања позива →