Навигација

Дисциплинска одговорност студената

Закон и акта која регулишу дисциплинску одговорност студента

Закон о високом образовању ("Службени гласник РС" број 88/2017)

Извод из Закона:

Дисциплинска одговорност студента

Члан 108.

Студент одговара за повреду обавезе која је у време извршења била утврђена општим актом самосталне високошколске установе.

За тежу повреду обавезе студенту се може изрећи и мера искључења са студија на високошколској установи.

Дисциплински поступак не може се покренути по истеку три месеца од дана сазнања за повреду обавезе и учиниоца, а најкасније годину дана од дана када је повреда учињена.

Општим актом самосталне високошколске установе утврђују се лакше и теже повреде обавеза студената, дисциплински органи и дисциплински поступак за утврђивање одговорности студента.

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду

Образац дисциплинске пријаве можете попунити у оквиру апликације за запослене (опција Испити унутар менија - Дисциплинска пријава).

Дисциплински органи

  • Дисциплинска комисија Факултета као првостепени орган
  • Дисциплинска комисија Универзитета као другостепени орган

Дисциплинска комисија Факултета има три члана од којих сваки има заменика. Председника, једног члана и њихове заменике бира Наставно-научно веће Факултета са мандатом од три године, а једног члана и његовог заменика бира Студентски парламент са мандатом од једне године.

Врсте дисциплинских мера

  • укор;
  • строги укор;
  • забрана полагања неких предиспитних обавеза у једном или више термина;
  • забрана полагања неких испита у једном или више испитних рокова;
  • забрана полагања свих испита у једном или више испитних рокова,
  • привремено удаљавање са Електротехничког факултета – Универзитета у Београду;
  • искључење са студија Електротехничког факултета – Универзитета у Београду.