Навигација

Наставно-научно веће

Наставно-научно веће је највиши стручни орган Факултета.

 • Веће Факултета чине наставници и асистенти који су у радном односу са најмање 70% радног времена на Факултету.
 • Декан и продекани су чланови већа по функцији.
 • Декан је председник Већа по функцији.
 • При расправљању, односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у раду Већа учествује 20% представника студената, које бира студентски парламент, укључујући и представнике сарадника у настави.
 • Број представника студената утврђује се до 15 априла текуће године.
 • Мандат представника студената из става 6. овог члана почиње да тече 1. октобра и траје једну годину.
 • У укупан број чланова Већа не убрајају се наставници и асистенти којима мирују права и обавезе и изборни период у складу са законом и овим Статутом

Надлежност Већа

Веће:

 • одлучује о питањима наставе, научне и стручне делатности Факултета;
 • предлаже студијске програме , укључујући и студијске програме за стицање заједничке дипломе;
 • даје предлог ужих научних области;
 • ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
 • одобрава теме доктората;
 • доноси општи акт о критеријумима и условима преношења ЕСПБ бодова;
 • доноси општи акт о условима, начину и поступку реализације програма образовања током читавог живота, као и других програма стручног усавршавања;
 • предлаже признавање стране високошколске исправе;
 • утврђује ближе услове и начин остваривања студијског програма на даљину који се изводи на Факултету;
 • доноси нормативе и стандарде рада;
 • доноси стандарде за самовредновање и оцењивање квалитета Факултета;
 • утврђује заједно са деканом, јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
 • подноси захтев за проверу испуњења обавеза Факултета у погледу квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 • прописује начин и поступак самовредновања;
 • уређује услове и начин уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
 • предлаже број студената који се уписују на студијске програме;
 • утврђује мерила за висину школарине;
 • бира представнике у органе Универзитета на предлог катедри;
 • бира чланове Савета Факултета из реда запослених у настави;
 • прати међународну сарадњу Факултета и доноси одговарајуће одлуке;
 • именује чланове и усмерава и прати рад комисија Већа;
 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • утврђује предлог кандидата за декана;
 • покреће поступак за разрешење декана;
 • предлаже матичност Факултета;
 • доноси пословник о свом раду;
 • доноси опште акте Факултета у складу са законом, другим прописима и Статутом;
 • обавља и друге послове у складу са законом, овим Статутом и општим актима Факултета.

Kалендар одржавања седница већа

Седнице Изборног и Наставно-научног већа ће се одржавати једанпут месечно уторком (изузетно држаће се ванредне седнице које ће накнадно бити заказане) по следећем распореду:

октобар 2023 Седница се одржава у уторак 10. октобра
новембар 2023 Седница се одржава у уторак 7. новембра
децембар 2023 Седница се одржава у уторак 5. децембра
јануар 2024 Седница се одржава у уторак 16. јануара
фебруар 2024 Седница се одржава у уторак 20. фебруара
март 2024 Седница се одржава у уторак 12. марта
април 2024 Седница се одржава у уторак 9. априла
мај 2024 Седница се одржава у уторак 14. маја
јун 2024 Седница се одржава у уторак 11. јуна
јул 2024 Седница се одржава у уторак 2. јула
септембар 2024 Седница се одржава у уторак 10. септембра

Више о Наставно-научном већу можете прочитати у оквиру Статута.