Navigacija

Nastavno-naučno veće

Nastavno-naučno veće je najviši stručni organ Fakulteta.

 • Veće Fakulteta čine nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na Fakultetu.
 • Dekan i prodekani su članovi veća po funkciji.
 • Dekan je predsednik Veća po funkciji.
 • Pri raspravljanju, odnosno odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB bodova, u radu Veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira studentski parlament, uključujući i predstavnike saradnika u nastavi.
 • Broj predstavnika studenata utvrđuje se do 15 aprila tekuće godine.
 • Mandat predstavnika studenata iz stava 6. ovog člana počinje da teče 1. oktobra i traje jednu godinu.
 • U ukupan broj članova Veća ne ubrajaju se nastavnici i asistenti kojima miruju prava i obaveze i izborni period u skladu sa zakonom i ovim Statutom

Nadležnost Veća

Veće:

 • odlučuje o pitanjima nastave, naučne i stručne delatnosti Fakulteta;
 • predlaže studijske programe , uključujući i studijske programe za sticanje zajedničke diplome;
 • daje predlog užih naučnih oblasti;
 • bliže uređuje pravila studija koje se izvode na Fakultetu;
 • odobrava teme doktorata;
 • donosi opšti akt o kriterijumima i uslovima prenošenja ESPB bodova;
 • donosi opšti akt o uslovima, načinu i postupku realizacije programa obrazovanja tokom čitavog života, kao i drugih programa stručnog usavršavanja;
 • predlaže priznavanje strane visokoškolske isprave;
 • utvrđuje bliže uslove i način ostvarivanja studijskog programa na daljinu koji se izvodi na Fakultetu;
 • donosi normative i standarde rada;
 • donosi standarde za samovrednovanje i ocenjivanje kvaliteta Fakulteta;
 • utvrđuje zajedno sa dekanom, jedinstvenu politiku čiji je cilj stalno unapređenje kvaliteta nastave i usavršavanje naučnoistraživačkog rada;
 • podnosi zahtev za proveru ispunjenja obaveza Fakulteta u pogledu kvaliteta studijskih programa, nastave i uslova rada;
 • propisuje način i postupak samovrednovanja;
 • uređuje uslove i način upisa kandidata na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje Fakultet;
 • predlaže broj studenata koji se upisuju na studijske programe;
 • utvrđuje merila za visinu školarine;
 • bira predstavnike u organe Univerziteta na predlog katedri;
 • bira članove Saveta Fakulteta iz reda zaposlenih u nastavi;
 • prati međunarodnu saradnju Fakulteta i donosi odgovarajuće odluke;
 • imenuje članove i usmerava i prati rad komisija Veća;
 • utvrđuje predlog Statuta Fakulteta;
 • utvrđuje predlog kandidata za dekana;
 • pokreće postupak za razrešenje dekana;
 • predlaže matičnost Fakulteta;
 • donosi poslovnik o svom radu;
 • donosi opšte akte Fakulteta u skladu sa zakonom, drugim propisima i Statutom;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i opštim aktima Fakulteta.

Kalendar održavanja sednica veća

Sednice Izbornog i Nastavno-naučnog veća će se održavati jedanput mesečno utorkom (izuzetno držaće se vanredne sednice koje će naknadno biti zakazane) po sledećem rasporedu:

oktobar 2023 Sednica se održava u utorak 10. oktobra
novembar 2023 Sednica se održava u utorak 7. novembra
decembar 2023 Sednica se održava u utorak 5. decembra
januar 2024 Sednica se održava u utorak 16. januara
februar 2024 Sednica se održava u utorak 20. februara
mart 2024 Sednica se održava u utorak 12. marta
april 2024 Sednica se održava u utorak 9. aprila
maj 2024 Sednica se održava u utorak 14. maja
jun 2024 Sednica se održava u utorak 11. juna
jul 2024 Sednica se održava u utorak 2. jula
septembar 2024 Sednica se održava u utorak 10. septembra

Više o Nastavno-naučnom veću možete pročitati u okviru Statuta.